ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot


สภาพอากาศ
สภาพอากาศ, 03
กมลาไสย สภาพอากาศ www.booked.net/
+27

สูง: +27° ต่ำ: +26°

ความชื้น: 88%

ลม: SW - 18 KPH

กรุงเทพมหานคร สภาพอากาศ
+29

สูง: +29° ต่ำ: +29°

ความชื้น: 72%

ลม: SW - 24 KPH

แม่สาย สภาพอากาศ
+26

สูง: +26° ต่ำ: +24°

ความชื้น: 94%

ลม: ESE - 1 KPH

เบตง สภาพอากาศ
+25

สูง: +25° ต่ำ: +23°

ความชื้น: 82%

ลม: W - 2 KPHdot
รายงานการประชุมสภา

 

สมัยประชุมสภาและระเบียบวาระ

ประจำปี พ.ศ.2565  ประกาศ

                สมัยสามัญ สมัยที่ 1 

                     ประกาศ          ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 65

                สมัยสามัญ สมัยที่ 2

                      ประกาศ          ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 65

                สมัยสามัญ สมัยที่ 3

                     ประกาศ           ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 65

                สมัยสามัญ สมัยที่ 4

                     ประกาศ           ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 65

 

 ประจำปี พ.ศ.2566 ประกาศ

                สมัยสามัญ สมัยที่ 1 

                      ประกาศ        ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 66

               สมัยสามัญ สมัยที่ 2

                     ประกาศ        ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 66

 

  ประจำปี พ.ศ.2564

  สมัยสามัญสมัยที่ 1

    รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564 ( 8 กุมภาพันธ์ 64 ).pdf

    รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2564 ( 11 กุมภาพันธ์ 64 ).pdf

                สมัยสามัญสมัยที่ 2

      รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2564 ( 5 พฤษภาคม 64 ) (1).pdf

                          รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2564 ( 13 พฤษภาคม 64 ).pdf

                          รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ปี 2564 ( 19พฤษภาคม 64 ).pdf

                สมัยสามัญสมัยที่ 3

                       รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 ( 9 สิงหาคม 64 ).pdf

                       รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 ( 11 สิงหาคม 64 ).pdf

    รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2564 ( 20 สิงหาคม 64 ).pdf

                       รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ปี 2564 ( 23 สิงหาคม 64 ).pdf

 

ประจำปี พ.ศ.2565

  สมัยสามัญสมัยที่ 1

    รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 65

    รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 65

                สมัยสามัญสมัยที่ 2

      รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 65

                            รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 65

                สมัยสามัญสมัยที่ 3

                       รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 65

                       รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 65

    รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 65

                สมัยสามัญสมัยที่ 4

                                  รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 65

                                 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 65

                                 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ปี 65

 

 ประจำปี พ.ศ.2566

  สมัยสามัญสมัยที่ 1

                 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 66

 

   สมัยสามัญสมัยที่ 2

                 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 66

                 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 66