ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot


สภาพอากาศ
สภาพอากาศ, 03
กมลาไสย สภาพอากาศ www.booked.net/
+27

สูง: +27° ต่ำ: +26°

ความชื้น: 88%

ลม: SW - 18 KPH

กรุงเทพมหานคร สภาพอากาศ
+29

สูง: +29° ต่ำ: +29°

ความชื้น: 72%

ลม: SW - 24 KPH

แม่สาย สภาพอากาศ
+26

สูง: +26° ต่ำ: +24°

ความชื้น: 94%

ลม: ESE - 1 KPH

เบตง สภาพอากาศ
+25

สูง: +25° ต่ำ: +23°

ความชื้น: 82%

ลม: W - 2 KPHdot
แผนงานส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

                   แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

                   โครงการอบรมและศึกษาดูงานสถาเด็กและเยาวชน.pdf

                       ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบ ๒๕๖๖.pdf

                       ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ งบ ๒๕๖๖.pdf 

 

                   แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

                      ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย งบประมาณ ๒๕๖๕.pdf

                 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๒๕๖๕.pdf

                       ฐานข้อมูลผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ปี ๒๕๖๕.pdf

                       ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ ๒๕๖๕.pdf

                       ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๕.pdf 

                       โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย.pdf

                        โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ.pdf

                 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี(การทำเน็ตเก็บผม).pdf 

                 แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

                       ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ งบ ๒๕๖๔

                       ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้พิการ งบ ๒๕๖๔

                       รายชื่อผู้สูงอายุ พิการ ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต_กมลาไสย

                       โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

                       โครงการอบรมอาชีพชุดสนามจากปูนซีเมนต์

   

                แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

                      ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ งบ ๒๕๖๓

                      ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้พิการ งบ ๒๕๖๓

                      รายชื่อผู้สูงอายุ พิการ ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต_กมลาไสย

                      โครงการฝึกอบรมจัดทำเครื่องประดับ

                      โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลกมลาไสย

                      โครงการวัยเรียน วัยใส รู้ทันโรคอุบัติใหม่ (Covid-19)

                      โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลกมลาไสย (ทำหน้ากากอนามัยจากผ้า)

 

  แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

        ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ งบ ๒๕๖๒

       ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้พิการ งบ ๒๕๖๒

    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

     โครงการผู้สูงวัย สุขใจ สามัคค

     โครงการอบรมอาชีพสลักลายกระจก