ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot


สภาพอากาศ
สภาพอากาศ, 03
กมลาไสย สภาพอากาศ www.booked.net/
+27

สูง: +27° ต่ำ: +26°

ความชื้น: 88%

ลม: SW - 18 KPH

กรุงเทพมหานคร สภาพอากาศ
+29

สูง: +29° ต่ำ: +29°

ความชื้น: 72%

ลม: SW - 24 KPH

แม่สาย สภาพอากาศ
+26

สูง: +26° ต่ำ: +24°

ความชื้น: 94%

ลม: ESE - 1 KPH

เบตง สภาพอากาศ
+25

สูง: +25° ต่ำ: +23°

ความชื้น: 82%

ลม: W - 2 KPHdot
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐.pdf

  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ_ศ_๒๕๖๐.pdf

  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ_ศ_๒๕๖๐.pdf

  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ_ศ_๒๕๕๘.pdf

  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ_ศ_๒๕๕๖.pdf

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ_ศ_๒๕๕๓.pdf

  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ_ศ_๒๕๕๓.pdf

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ_ศ_๒๕๔๐.pdf

  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ_ศ_๒๕๓๗.pdf