ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot


สภาพอากาศ
สภาพอากาศ, 03
กมลาไสย สภาพอากาศ www.booked.net/
+27

สูง: +27° ต่ำ: +26°

ความชื้น: 88%

ลม: SW - 18 KPH

กรุงเทพมหานคร สภาพอากาศ
+29

สูง: +29° ต่ำ: +29°

ความชื้น: 72%

ลม: SW - 24 KPH

แม่สาย สภาพอากาศ
+26

สูง: +26° ต่ำ: +24°

ความชื้น: 94%

ลม: ESE - 1 KPH

เบตง สภาพอากาศ
+25

สูง: +25° ต่ำ: +23°

ความชื้น: 82%

ลม: W - 2 KPHdot
ITA พ.ศ.2564_3

  

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

  o34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  o35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  - กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาหนองเรือสาธารณะ อบต.กมลาไสย 

       กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน.jpg

  - โครงการออกหน่วยจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 

        โครงการออกหน่วยจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน.jpg

 

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

  o36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

               รายงานการประเมินความเสี่ยง *การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี-pit.pdf

  o37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

               การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง *การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต-pit.pdf

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

  o38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  -  ประเพณีวันลอยกระทง

         กิจกรรมงานลอยกระทง.jpg

           -  โครงการอบรมจริยธรรม

             โครงการอบรมจริยธรรม.jpg

           -  กิจกรรมวันมาฆบุรมี

             กิจกรรมวันมาฆบุรมี.jpg

 

 แผนการป้องกันการทุจริต

 

  o39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.pdf

  o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2564 รอบ6เดือน.pdf

  o41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

  o42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         รายงานการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส-64.pdf

  o43  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

           การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf