ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot


สภาพอากาศ
สภาพอากาศ, 03
กมลาไสย สภาพอากาศ www.booked.net/
+27

สูง: +27° ต่ำ: +26°

ความชื้น: 88%

ลม: SW - 18 KPH

กรุงเทพมหานคร สภาพอากาศ
+29

สูง: +29° ต่ำ: +29°

ความชื้น: 72%

ลม: SW - 24 KPH

แม่สาย สภาพอากาศ
+26

สูง: +26° ต่ำ: +24°

ความชื้น: 94%

ลม: ESE - 1 KPH

เบตง สภาพอากาศ
+25

สูง: +25° ต่ำ: +23°

ความชื้น: 82%

ลม: W - 2 KPHdot
กฎหมายและระเบียบสำหรับสภาท้องถิ่น

  

 

กฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น

                    

               กฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf

                       พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ_ศ_2560.pdf 

               ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ_ศ_2563.PDF 

               ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประ.pdf

               ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้.pdf

               ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ก.PDF

               ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบปร.PDF

               ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน.pdf

               ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.2564.pdf