ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot


สภาพอากาศ
สภาพอากาศ, 03
กมลาไสย สภาพอากาศ www.booked.net/
+27

สูง: +27° ต่ำ: +26°

ความชื้น: 88%

ลม: SW - 18 KPH

กรุงเทพมหานคร สภาพอากาศ
+29

สูง: +29° ต่ำ: +29°

ความชื้น: 72%

ลม: SW - 24 KPH

แม่สาย สภาพอากาศ
+26

สูง: +26° ต่ำ: +24°

ความชื้น: 94%

ลม: ESE - 1 KPH

เบตง สภาพอากาศ
+25

สูง: +25° ต่ำ: +23°

ความชื้น: 82%

ลม: W - 2 KPHdot
แผนยุทธศาสตร์

   

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ

     แนวทางการพัฒนา
                    1. พัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใสและเป็นธรรม
                    2. การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ตตำบล ระบบกระจายข่าวไร้สาย เป็นต้น
                    3. การวิจัยและพัฒนา
                    4. การควบคุม กำกับ และประเมินผล

 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

      แนวทางการพัฒนา

          1. พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึง

2. พัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอ

3.  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน

            
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และ การปศุสัตว์

       แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาผลผลิต

       - เพิ่มพื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ 

       - สนับสนุนเงินทุนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ตลอดจนการพัฒนาสายพันธุ์

2. การวิจัยและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ (OTOP)

3. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพการเกษตรและปศุสัตว์

      
             4. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน

        แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนากลุ่มและเครือข่าย (Net Work)

2. พัฒนาจิตใจและคุณธรรม

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

4. การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. การสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด อาชญากรรม

6. การพัฒนาสวัสดิการสังคม เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น

7. พัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจร ป้ายควบคุมจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ชีวิตและทรัพย์สิน

 

    5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว         

          แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว (หนองเรือสวนสาธารณะ)

2.  พัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว

3. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว    

4. จัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ (OTOP)