ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ทีมโปงลางคะนอง....Kalasin Football Club
ความหมายตราสัญญลักษณ์ อบต.กมลาไสย


คณะผู้บริหาร
  คณะผู้บริหาร  
     
 

ดาบตำรวจประดิษฐ       ไพรินทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

 
 

นายเสกสรร  ภูสาไสย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นางนิตติยา   ดอนชัย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

     
 

นายอนันต์  นาใจรีบ

ลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
79 หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043-831411  E-Mail obtkamalasai@hotmail.com 6460306@thailocaladmin.go.th