ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot


สภาพอากาศ
สภาพอากาศ, 03
กมลาไสย สภาพอากาศ www.booked.net/
+27

สูง: +27° ต่ำ: +26°

ความชื้น: 88%

ลม: SW - 18 KPH

กรุงเทพมหานคร สภาพอากาศ
+29

สูง: +29° ต่ำ: +29°

ความชื้น: 72%

ลม: SW - 24 KPH

แม่สาย สภาพอากาศ
+26

สูง: +26° ต่ำ: +24°

ความชื้น: 94%

ลม: ESE - 1 KPH

เบตง สภาพอากาศ
+25

สูง: +25° ต่ำ: +23°

ความชื้น: 82%

ลม: W - 2 KPHdot
คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์   

ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อดังนี้

 

 

 

โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

3. แต่งตั้ง และถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4. วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ และกฎหมายอื่น

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่บ้านละ  2  คน  11 หมู่บ้าน  จำนวน  22  คน   โดยมี นายท่อน  ดอนภิรมย์  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

 

  โครงสร้างสำนักงานปลัด

              สำนักงานปลัด ประกอบด้วย

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ หัวหน้าสำนักงานปลัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมี จนท.ธุรการและ ผช.จนท.ป้องกัน ฯ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบล

2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ                                  

3. งานเลขานุการและงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหาร พนักงานและการประชุมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล

4. งานสาธารณกุศล ของ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ   

5. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

6. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์    

7. งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

8.งานจัดทำคำสั่งและประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบล

9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน                   

10. งานแจ้งมติสภา อบต.ผู้บริหารส.อบต. ให้ส่วนหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ 

11. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                      

12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย                                                         

2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ หัวหน้าสำนักงานปลัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมี จนท.ธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และ เลื่อนระดับ

2. งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก

3. งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  

4. งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

5. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

6. งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

7. งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา และดูงานการศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา

8. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ

9. งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง

10. งานลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

3. ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่เกี่ยวกับ                

1. งานสังคมสงเคราะห์                                        

2. งานพัฒนาชุมชน                                

3. การพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี                 

4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

4. ฝ่ายนิติการ ให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่เกี่ยวกับ            

1. งานด้านนิติกร                                                           

2. งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ                                      

3. งานการดำเนินการกิจการพาณิชย์                                   

4. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินฯ                 

5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

5. ฝ่ายส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม ให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของนักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ โดยมี ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่เกี่ยวกับ       

1. งานส่งเสริมศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม                        

2. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน            

3. การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน                             

4. การจัดให้มีและสนับสนุน กิจกรรมศูนย์เยาวชน      

5. การส่งเสริมงานประเพณีน้องถิ่นและงานสาธารณะ              

6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

6. ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่เกี่ยวกับ          

1. งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

2. งานสุขาภิบาลอาหารและ โภชนาการ                  

3. งานควบคุมการประกอบกาค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ              4. งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ                     

5. งานสุขาภิบาลโรงงาน                                      

6. งานชีวอนามัย                       

7. งานฌาปณกิจ            

8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

7. ฝ่ายบริหารการศึกษา ให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบนักวิชาการศึกษา  เจ้าพนักงานธุรการ โดยมี ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่เกี่ยวกับ             

1. งานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               

2. งานประสานกิจการโรงเรียน                   

3. งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

4. งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

8. ฝ่ายควบคุมและป้องกันโรค ให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักวิชาการเกษตรเจ้าพนักงานสุขาภิบาล โดยมี ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่เกี่ยวกับ                                     

1. งานป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรค                                  

2. งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค                    

3. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ                            

4. งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด                   

5. งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์

6. งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อาศัยตามธรรมชาติ

7. งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคล ซึ่งประกอบอาชีพ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์                 

8. งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์                                  

9. งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน

10. งานป้องกันโรคติดต่อเชื่อหรืออันตราย หรือ เหตุรำคาญจากสัตว์

11. งานรายงานข้อมูลสถิติ และ การศึกษา วิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตว์แพทย์

12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 โครงสร้างส่วนการคลัง

              ส่วนการคลัง ประกอบด้วย

1. ฝ่ายการเงินและบัญชี ให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ หัวหน้าส่วนการคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยมี จนท.การเงินและบัญชี จนท.พัสดุ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่เกี่ยวกับ    

1. งานตรวจสอบและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย           

2. งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย                          

3. งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน         

4. งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย                     

5. งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 

6. งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ    

7. งานการซื้อและการจ้าง                                    

8. งานการซ่อมและบำรุงรักษา                               

9. งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ                   

10. งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ                     

11. งานการจำหน่ายพัสดุ                                    

12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

2. ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนการคลัง โดยมี พนักงานจัดเก็บรายได้  เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่เกี่ยวกับ                                         

1. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ จัดหารายได้ อื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล         

2. งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

3. งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

4. งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและรายได้อื่น ๆ         

5. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร                   

6. งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี  

7. งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)                       

8. งานรับและตรวจสอบและแสดงรายการทรัพย์สิน หรือ แนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และ รายได้ อื่น ๆ       

9. งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่           

10. งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี          

11. งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ รายได้อื่น     

12. งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และ ภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และ ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน      

13. งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุธรภาษี         

14. งานเก็บรักษา และ การนำส่งเงินประจำวัน            

15. งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ

16. งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี     

17. งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

18. งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายในกำหนด และ รายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี               

19. งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนให้แก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

20. งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด

21. งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น  (ไม่ยื่นแบบ และ ไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

22. งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึด อายัด และ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน    

23. งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้            

                     24. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  โครงสร้างส่วนโยธา

ส่วนโยธา ประกอบด้วย

1. ฝ่ายก่อสร้างออกแบบและควบคุม ให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา โดยมี ผู้ช่วยช่างโยธา เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่เกี่ยวกับ      

1. งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน  สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอื่น ฯลฯ    

2. งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง     

3. งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า ฯลฯ

4. งานควบคุม ดูแลอาคารสถานที่                          

5. งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ

6. งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา                          

7. งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา                

8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. ฝ่ายสาธารณูปโภคและผังเมือง ให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา โดยมี ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่เกี่ยวกับ                  

1. งานด้านการประปา ไฟฟ้า ฯลฯ  

2. งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้างสาธารณูปโภค                   

3. งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  

4. งานสำรวจแผนที่ภาษีและวางผังพัฒนาเมือง                                 

5. งานซ่อมบำรุง แก้ไข ระบบสาธารณูปโภค             

6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ตรวจสอบ และปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2565  เวลา 14.14  น. โดย นางทัศพร นุชเกิด  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้รับผิดชอบการปรับปรุงข้อมูล)