ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ทีมโปงลางคะนอง....Kalasin Football Club
ความหมายตราสัญญลักษณ์ อบต.กมลาไสย


สมาชิกสภา
       
                          
   


   
   

นายหนูเล็ก  บุษดี

 ประธานสภา อบต.กมลไสย 

   
             
             
   

นางสุดใจ  นันทวงค์

 รองประธานสภา อบต.

 

นางบุญเยี่ยม  นาทองไชย 

เลขาสภา อบต.

   
             
             

นายประเวช  อังคะแสน 

ส.อบต. หมู่ ๒

 

นางยุพาพร   เครือวรรณ

 ส.อบต. หมู่ ๒

 

ร.ต.ชัชวาล  ทองแปลง 

ส.อบต. หมู่ ๓

 

นางสาวสำอาง  ศรีชาติ

 ส.อบต. หมู่ ๓

             
             

นายประครองชัย  เบ้าดูลา

 ส.อบต. หมู่ ๖

 

นายหนูเล็ก  บุษดี

ส.อบต. หมู่ ๖ /ประธานสภาฯ

 

นางสุดใจ  นันทวงค์

ส.อบต. หมู่ ๘ รองประธานสภาฯ

 

นางสาวเวียงแก้ว  คงภูศรี

 ส.อบต. หมู่ ๘

             
             

นายบุญชู  ภูสีสิ้ว

 ส.อบต. หมู่ ๙

 

นายสุนทร  คาแพงน้อย

 ส.อบต. หมู่ ๙

 

นายหนูพอง  ดอนเงิน

 ส.อบต. หมู่ ๑๐

 

นายศุภณัฏฐ์  ดอนประจำ

 ส.อบต. หมู่ ๑๐

 

           
           

นายทรงฤทธิ์  รัตนสีหา

ส.อบต. หมู่ ๑๓ 

 

นายท่อน  ดอนภิรมย์

 ส.อบต. หมู่ ๑๓ 

 

นายภณภวินท์  ไผ่ผาด

 ส.อบต. หมู่ ๑๔

 

นายเฉลิมพล  กุลเกษตร์

 ส.อบต. หมู่ ๑๔

             
             

นางเกษร   นาใจรีบ 

ส.อบต. หมู่ ๑๖

 

นายอนิวัฒน์  วรรณจักร

 ส.อบต. หมู่ ๑๖

 

นายบุญนุ่ม  มูลเอก

 ส.อบต. หมู่ ๑๗

 

นางคำพันธ์  วงมะลัย

 ส.อบต. หมู่ ๑๗

             
             
   

นางคำตา   พลศรี

 ส.อบต. หมู่ ๑๘

 

 

   

                                                                                                 ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. โดย นางสาววันทินี  ภูธรรมะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
        
    
              Copyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
79 หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043-831411  E-Mail obtkamalasai@hotmail.com 6460306@thailocaladmin.go.th