ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ทีมโปงลางคะนอง....Kalasin Football Club
ความหมายตราสัญญลักษณ์ อบต.กมลาไสย


กองคลัง
 
นางบุญเยี่ยม  นาทองไชย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

นางสาววาสรินทร์  วรรณสุทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

  

   
นางสาวอรอุมา  บุญราศรี นางสาวคำจันทร์  อินทร์โสภา
นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้
   
นางศศินันท์  ศรีวิสัย  
นักวิชาการพัสดุ  
   
   
  นางปัทมา กุดสถิตย์
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  

  

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
79 หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043-831411  E-Mail obtkamalasai@hotmail.com 6460306@thailocaladmin.go.th