ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ทีมโปงลางคะนอง....Kalasin Football Club
ความหมายตราสัญญลักษณ์ อบต.กมลาไสย


สภาพทั่วไป

 

1.ข้อมูลทั่วไป  (ปรับปรุงล่าสุด 16 กันยายน 2552 เวลา 14,00 น.)

  1.1ที่ตั้ง

                องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยเป็นเขตการปกครองของอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอกมลาไสย ห่างจากอำเภอกมลาไสยประมาณ 4  กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยมีเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้

 

                1.1.1 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

                1.1.2 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิง  อำเภอฆ้องชัย เทศบาลตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

                1.1.3 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเมือง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

                1.1.4 ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา, เทศบาลตำบลหนองแปน  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

    1.2 พื้นที่

       องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย มีพื้นที่โดยประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,625 ไร่

   1.3 สภาพภูมิประเทศ

                องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำการเกษตรพื้นที่ทำการเกษตรเกือบทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทานเขื่อนลำปาวและโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าจากลำน้ำปาว องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย มี 3  ฤดูกาล คือ

                1.3.1 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศค่อนข้างร้อน

                1.3.2 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วง

                1.3.3 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวมาก

    1.4 จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน  ดังนี้

                1.4.1 จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยเต็มพื้นที่ มี 10 หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ 2,3,6,8,9,10,13,16,17 และหมู่ที่ 18

                1.4.2 จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยบางส่วน มี 3 หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ 5,12 และหมู่ที่ 14

            1.4.3 รายชื่อหมู่บ้านภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย มี 13 หมู่บ้าน มี นายคูณ  ภูหงษ์สูง  เป็นกำนันประจำตำบล ดังต่อไปนี้

1. หมู่ที่     2        บ้านข้าวหลาม          

2. หมู่ที่     3        บ้านสงยาง                              

3. หมู่ที่     5        บ้านสระบัว         (มีพื้นที่บางส่วน และ ไม่มีประชากรอาศัยอยู่)

4. หมู่ที่     6        บ้านดอนยาง                            

5. หมู่ที่     8        บ้านสะอาดชัยศรี                      

6. หมู่ที่     9        บ้านดอนยูง                              

7. หมู่ที่   10        บ้านโปโล 

8. หมู่ที่   12        บ้านปากน้ำ           (มีพื้นที่บางส่วน และ ไม่มีประชากรอาศัยอยู่)

9. หมู่ที่   13        บ้านโปโล   

   10. หมู่ที่   14        บ้านฟากปาว        (พื้นที่บางส่วน และ มีประชากรอาศัยอยู่)

   11. หมู่ที่   16        บ้านข้าวหลาม

   12. หมู่ที่   17        บ้านดอนยูง

   13. หมู่ที่   18        บ้านน้อยพัฒนา          

              

     1.5 ท้องถิ่นอื่นในเขตตำบลกมลาไสย

        1.5.1 จำนวนเทศบาล     แห่ง คือ เทศบาลตำบลกมลาไสย อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่  1,4,5,7,11,12,14 และหมู่ที่ 15  

                        1.5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น จำนวน     แห่ง

 

    1.6 จำนวนประชากร (ข้อมูล ณ 18 สิงหาคม 2552)

1.6.1 องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  มีจำนวนครัวเรือน  1,262  ครัวเรือน

                1.6.2 จำนวนประชากรทั้งหมด   4,917    คน  แยกเป็นชาย  2,486   คน หญิง   2,623    คน

                1.6.3 มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน  3.17 คน / ตารางกิโลเมตร

  

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

     2.1 อาชีพ

                2.1.1 อาชีพหลัก ได้แก่การทำนา                จำนวน        1,147    ครัวเรือน

                2.1.2 อาชีพรองได้แก่

         อาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป ทอผ้า แปรรูปผลิตภัณฑ์ เลี้ยงสัตว์   จำนวน     700     ครัวเรือน

    2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

                2.2.1 ธนาคาร                                          -               แห่ง    

                2.2.2 โรงแรม                                          -               แห่ง   

                2.2.3 ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่                         -               แห่ง

                2.2.4 ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก                           1              แห่ง

                2.2.5 โรงงานอุตสาหกรรม                       1              แห่ง

                2.2.6 โรงสี                                             10             แห่ง

                2.2.7 อุตสาหกรรมในครัวเรือน                 2              แห่ง

 

3. สภาพทางสังคม

     3.1 สภาพทางการศึกษา

                                3.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา      4     แห่ง  ซึ่งเป็นของรัฐบาล

                                    1. โรงเรียนบ้านสงเปลือยสงยางวิทยาคาร              ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่    3

                                    2. โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร          ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  

                                    3. โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา                           ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  13

                                    4. โรงเรียนบ้านข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา        ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  16

                           3.1.2 โรงเรียนของเอกชนจัดการ   1    แห่ง  (โรงเรียนอนุบาลบานเย็นศึกษา)

                                3.1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา                        -               แห่ง

                                3.1.4 โรงเรียนอาชีวศึกษา                         -               แห่ง

3.1.5 โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                    -               แห่ง

                                3.1.6 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     4              แห่ง

                                3.1.7 ห้องสมุดประชาชน                         1              แห่ง   (ศูนย์สาขากมลาไสย)

                                3.1.8 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน    1              แห่ง   (ศูนย์สาขากมลาไสย)

                                3.1.9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำหมู่บ้าน      1              แห่ง   (อบต./พช.ถ่ายโอน)                        

                                3.1.10 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด        4              แห่ง (กรมศาสนา)

     3.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา

                                3.2.1  วัด                7              แห่ง

                                3.2.2  สำนักสงฆ์     3              แห่ง

     3.3  การสาธารณสุข

                                3.3.1 โรงพยาบาลของรัฐขนาด  50  เตียง                 -               แห่ง

3.3.2 สถานีอนามัย ประจำหมู่บ้าน/ตำบล                     1            แห่ง หมู่ที่ 16  บ้านข้าวหลาม  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

                                3.3.3.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน                                    10           แห่ง 

                                3.3.4 อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ        ร้อยละ  100 

     3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                3.4.1 สายตรวจตำบล                                                1     ชุด   

                                3.4.2 จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                 1      คน   

                                3.4.3 ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           1      คน  

                                3.4.4 อปพร.                                                          200    คน

 

4.  การบริการขั้นพื้นฐาน

     4.1 สถานที่ราชการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

                                4.1.1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย      ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  16

                                4.1.2 สถานีอนามัยประจำตำบลกมลาไสย                   ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  16

                                4.1.3 สำนักงาน การไฟฟ้าอำเภอกมลาไสย                 ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล

4.1.4 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                              ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล

                                4.1.5 โรงพยาบาลกมลาไสย                                      ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล

                                4.1.6 ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย                                   ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล

                                4.1.7 สำนักงานประถมศึกษาอำเภอ                            ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล

                                4.1.8 สถานีตำรวจ                                                    ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล

                                4.1.9 สหกรณ์การเกษตรอำเภอกมลาไสย                    ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล

     4.2 การคมนาคม

                                4.2.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2367 มหาสารคาม-กมลาไสย  ผ่านหมู่ที่ 8,16,18

                                4.2.2 ทางหลวงชนบท (ลาดยาง) ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน 4 สาย

4.2.3 ทางหลวงชนบทลูกรังภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน 20 สาย

4.2.4 ถนนดินระหว่างหมู่บ้าน  16   สาย

                                4.2.5 ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านอีกจำนวน  11  กิโลเมตร

 

     4.3 การโทรคมนาคม

                       เขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ยังขาดการบริการทางโทรศัพท์เป็นบางส่วน

                                4.3.1 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                1              แห่ง     (อยู่ในเขตเทศบาล)

                                4.3.2 สถานีโทรคมนาคม                          2              แห่ง     (อยู่ในเขตเทศบาล)

                                4.3.3 สำนักงานบริการโทรศัพท์                1              แห่ง     (อยู่ในเขตเทศบาล)

 

    4.4 การไฟฟ้า

                       องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยมีกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน และครบทุกครัวเรือน แต่การให้แสงสว่าง(ไฟสาธารณะ) ตามจุดต่าง ๆ ในเขตหมู่บ้านยังไม่มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนร้อยละ 98 โดยแยกได้ดังนี้

                                4.4.1 มีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด         1,110      ครัวเรือน  ปรับปรุง ณ วันที่ 18 / 08 / 2552

 

    4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ

4.5.1  ลำน้ำ             1              สาย(ลำน้ำปาว)

                                4.5.2  ลำห้วย           3              แห่ง (ห้วยสามขา ห้วยยาง ห้วยกุดโดน)

                                4.5.3 บึง หนอง อื่นๆ      8         แห่งได้แก่

                                     1.   หนองเรือ                       บ้านข้าวหลาม          หมู่ที่ 16

                                     2.   หนองเบ็น                      บ้านดอนยาง             หมู่ที่  6

                                     3.   หนองดอนกลาง              บ้านโปโล                 หมู่ที่ 10

                                     4.  หนองกุดแข้                    บ้านข้าวหลาม           หมู่ที่ 16

                                     5.  หนองฮู                           บ้านดอนยูง               หมู่ที่ 17

                                     6.  หนองสิม                        บ้านสงยาง                หมู่ที่  3

                                     7.   หนองแก                        บ้านสงยาง                หมู่ที่  3

                                     8.  หนองสองห้อง                บ้านฟากปาว             หมู่ที่ 14

 

     4.6 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                                4.6.1  ฝาย                               3             แห่ง                        

                                4.6.2  บ่อน้ำตื้น                      480          แห่ง

                                4.6.3  บ่อโยก                                        แห่ง

                                4.6.4  อื่น ๆ  (บ่อบาดาล)          -               แห่ง

 

    4.7 การประปา

                    องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย มีระบบประปาหมู่บ้าน/ประปาส่วนภูมิภาคทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากระบบจำหน่ายน้ำประปายังขยายไปไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน

4.7.1 ประชากรมีน้ำประปาใช้   1,000    ครัวเรือน  

 

5.  ข้อมูลอื่น ๆ

     5.1 ทรัพย์ยากรธรรมชาติในพื้นที่

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ไม่มีทรัพย์ยากรธรรมชาติที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาได้

     5.2 มวลชนจัดตั้ง

                                5.2.1 ลูกเสือชาวบ้าน                10   รุ่น     จำนวน   614       คน

                                5.2.2 กลุ่มพัฒนาสตรี                1    รุ่น     จำนวน    32        คน

                                5.2.3 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   จำนวน     7    กลุ่ม

                                5.2.4 อื่น ๆ  (ระบุ) เช่น 

                                            - แม่บ้านเกษตร             จำนวน      10     กลุ่ม

                                                    - เยาวชน              จำนวน      10     กลุ่ม

                                                    - อปพร.                จำนวน    200    คน

                                5.2.5 อสม.                              จำนวน     200    คน

  

  

 

6.  แผนที่โดยสังเขป

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกมลไสย พื้นที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตรCopyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
79 หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043-831411  E-Mail obtkamalasai@hotmail.com 6460306@thailocaladmin.go.th