ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ทีมโปงลางคะนอง....Kalasin Football Club
ความหมายตราสัญญลักษณ์ อบต.กมลาไสย


 

 

 

     ข่าวประชาสัมพันธ์

  -  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 10  ลูกรัง หมู่ 10.pdf

  - ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 6 ลูกรัง หมู่ 6.pdf

 -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกาศสอบ.pdf

 - ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสะอาดชัยศรี หมู่ 8 คสล_บ้านสะอาด.pdf

 - ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านสงยาง หมู่ 3 คสล_ บ้านสงยาง 3 สาย.pdf

- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน  11  สาย  ดังนี้

ลูกรัง บ้านสะอาด.pdf    ลูกรัง คันคูคลอง2L-D24RMc.pdf    ลูกรัง บ้านดอนยูง-สระบัว.pdf  ลูกรัง โปโล (ฟร์ามหมู).pdf   ลูกรัง ม_13 (สายที่ ๑).pdf  ลูกรังคุนคูคลอง RMC.pdf   ลูกรังดอนเจ้าปู่.pdf   ลูกรังบ้านดอนยูง.pdf   ลูกรังสะพานข้ามคลองดอน.pdf   ลูกรังสายบ้านนางเสี่ยน.pdf  ลูกรังสายเลียบคลอง.pdf

- ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ สาย ๐๘-๙L-RMC  ขุดลอก(2).pdf

- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอ่างปลูกบัว    ก่อสร้างอ่างบัว.pdf

- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา  หมู่ที่ 18    คสล_บ้านน้อยพัฒนา.pdf

- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา  หมู่ที่ 18  ก่อสร้างฝาปิดร่องน้ำ.pdf

- ประกาศราคากลางงานงานขุดลอกคลองระบายน้ำ สาย 3L-D24-RMC บ้านโปโล หมู่ที่ 13   ขุดลอก บ_โปโล ม_13.pdf

- แบบสรุปการกำหนดราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง สถานีสูบน้ำบ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ pdf4.pdf

- แบบสรุปการกำหนดราคากลางก่อสร้างเป็นราคากลาง บ้านดอนยูง หมู่ที่ 9,17 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ pdf7.pdf

ประมาณราคากลาง.pdf วางท่อ คสล. เพื่อระบายน้ำ ลำห้วยสามขา บ้านฟากปาว หมู่ที่ 14 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

-   ประกาศกำหนดราคากลาง  โครงการซ่่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตตำบลกมลาไสย อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ์  ประจำปีงบประมาณ 2561  จำนวน 10 โครงการ_.pdf

-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 

       ***โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 4.pdf

      ***โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 7.pdf

 

 - สรุปประมาณการก่อสร้างเป็นราคากลาง .pdf  องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

- ประกาศ อบต.กมลาไสย เรื่อง การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  เอกสารแนบ.pdf

- การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลกมลไาย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11   โครงการ ไฟล์แนบ.pdf

    

- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างNEW.pdf

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  p.pdf

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เรือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 2.pdf

- ขอเชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559   ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

-  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง 20  มกราคม  2559

- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2559_.pdf

- กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี 2559.pdf

- ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2559 ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

-  ประกาศสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลกมลาไสย  เรื่อง   การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และช่วงเวลาการประชุม 58.pdf

-   ขอเขิญร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติ ในวันที่  11 - 12 พฤษภาคม 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

-    ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร  ตามโครงการ ถนนสายบุญ  ในวันที่  25  เมษายน  2558  ณ  บ้านสงยาง  หมู่ที่ 3  ต.กมลาไสย  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ์  ตั้งแต่เวลา  06.00 น. เป็นต้นไป

 - ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงและงานแข่งเรือ ในวันที่  5 พฤศจิกายน 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

- ประกาศรับสมัคร เข้าประกวดนางนพมาศ และ นางนพมาศ(สาวประเภทสอง) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557pdf

- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เรื่อง   การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม 56.pdf

- ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา   อ่านต่อ    

- มุมอาเซียน อ่านต่อ

- หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี pdf

- ประกาศมอบอำนาจให้ประชาชนทราบ doc

-  ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

 - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ doc.doc

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เรื่อง  การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ doc1.doc

 - ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานป้องกันฯ

  ภาพกิจกรรมการการฝึกทบทวน อปพร.

มุมความรู้ทั่วไป

คลังความรู้ E - Learning

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [English]

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ประกอบด้วย กฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี)

ข้อบัญญัติ อบต.กมลาไสย

-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘.pdf

-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙.pdf

-แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑pdf1.pdf

- ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 59.pdf

          

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒


๑. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ.ศ.๒๕๕๕

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)

๒. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)

๓. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ.ศ.๒๕๕๖

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)

     การกำจัดลูกน้ำยุงลาย.....กดเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

  • มุมความรู้ด้านเทคโนโลยีทั่วไป

          การทำไฟล์ PDF ด้วยเครื่อง SCAN ..... กดเพื่ออ่านรายละเอียด

  •  มุมกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

พระราชบัญญัติ "การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ" พ.ศ.๒๕๕๖....Update!!

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

                ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถื่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหาร และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ .....กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

หนังสือสั่งการ / มติคณะกรรมการ / กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ จากส่วนกลาง

พรบ./พรก. ใหม่     กฎระเบียบกระทรวง ใหม่        คำสั่ง สถ. ใหม่

มติ ก. อบต. ใหม่ (ข้อมูลจากเว็บกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

การร้องทุกข์ ร้องเรียน.pdf

        จ้งเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน งานป้องกันฯ 

โทร  093-3271230 หรือ 1669  ฟรี  24  ชั่วโมง

  กดที่นี่เพื่อรับฟังเพลงเฉลิมพระเกียรติ 

โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

dotรวมกฎหมายปกครองท้องถิ่น
วันที่ 31/07/2012  10:55:08More...

dotCopyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
79 หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043-831411  E-Mail obtkamalasai@hotmail.com หรือ 6460306@thailocaladmin.go.th
สำนักงานปลัด โทร 043-831411 ต่อ 11