ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
:: ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
:: บุคลากร
dot
dot
:: เทศบาล/อบต.ในอำเภอกมลาไสย
dot
dot
:: กระทรวง/กรม/ชมรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
dot
:: หนังสือพิมพ์
dot
dot
:: โทรทัศน์
dot
dot
:: ตรวจผลเสี่ยงโชค
dot
dot
:: Link ที่น่าสนใจ
dot
dot
:: CHECK MAIL
dot


ทีมโปงลางคะนอง....Kalasin Football Club
ความหมายตราสัญญลักษณ์ อบต.กมลาไสย


 

 

ภาพกิจกรรม ปี 2558

 การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด 

 ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุยาคู

 งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

     ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 

       ***โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 4.pdf

      ***โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 7.pdf

 

 - สรุปประมาณการก่อสร้างเป็นราคากลาง .pdf  องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

- ประกาศ อบต.กมลาไสย เรื่อง การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  เอกสารแนบ.pdf

- การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลกมลไาย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11   โครงการ ไฟล์แนบ.pdf

    

- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างNEW.pdf

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  p.pdf

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เรือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 2.pdf

- ขอเชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559   ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

-  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง 20  มกราคม  2559

- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2559_.pdf

- กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี 2559.pdf

- ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2559 ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

-  ประกาศสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลกมลาไสย  เรื่อง   การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และช่วงเวลาการประชุม 58.pdf

-   ขอเขิญร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติ ในวันที่  11 - 12 พฤษภาคม 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

-    ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร  ตามโครงการ ถนนสายบุญ  ในวันที่  25  เมษายน  2558  ณ  บ้านสงยาง  หมู่ที่ 3  ต.กมลาไสย  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ์  ตั้งแต่เวลา  06.00 น. เป็นต้นไป

 - ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงและงานแข่งเรือ ในวันที่  5 พฤศจิกายน 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

- ประกาศรับสมัคร เข้าประกวดนางนพมาศ และ นางนพมาศ(สาวประเภทสอง) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557pdf

- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เรื่อง   การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม 56.pdf

- ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา   อ่านต่อ    

- มุมอาเซียน อ่านต่อ

- หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี pdf

- ประกาศมอบอำนาจให้ประชาชนทราบ doc

-  ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

 - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ doc.doc

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เรื่อง  การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ doc1.doc

 - ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานป้องกันฯ

  ภาพกิจกรรมการการฝึกทบทวน อปพร.

มุมความรู้ทั่วไป

คลังความรู้ E - Learning

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [English]

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ประกอบด้วย กฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี)

ข้อบัญญัติ อบต.กมลาไสย

-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘.pdf

-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙.pdf

-แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑pdf1.pdf

- ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 59.pdf

          

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒


๑. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ.ศ.๒๕๕๕

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)

๒. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)

๓. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ.ศ.๒๕๕๖

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)

     การกำจัดลูกน้ำยุงลาย.....กดเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

  • มุมความรู้ด้านเทคโนโลยีทั่วไป

          การทำไฟล์ PDF ด้วยเครื่อง SCAN ..... กดเพื่ออ่านรายละเอียด

  •  มุมกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

พระราชบัญญัติ "การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ" พ.ศ.๒๕๕๖....Update!!

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

                ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถื่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหาร และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ .....กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

หนังสือสั่งการ / มติคณะกรรมการ / กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ จากส่วนกลาง

พรบ./พรก. ใหม่     กฎระเบียบกระทรวง ใหม่        คำสั่ง สถ. ใหม่

มติ ก. อบต. ใหม่ (ข้อมูลจากเว็บกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

การร้องทุกข์ ร้องเรียน.pdf

        จ้งเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน งานป้องกันฯ 

โทร  093-3271230 หรือ 1669  ฟรี  24  ชั่วโมง

  กดที่นี่เพื่อรับฟังเพลงเฉลิมพระเกียรติ 

โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

dotรวมกฎหมายปกครองท้องถิ่น
วันที่ 31/07/2012  10:55:08More...

dotCopyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
79 หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043-831411  E-Mail obtkamalasai@hotmail.com หรือ 6460306@thailocaladmin.go.th
สำนักงานปลัด โทร 043-831411 ต่อ 11