ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ทีมโปงลางคะนอง....Kalasin Football Club
ความหมายตราสัญญลักษณ์ อบต.กมลาไสย


วิสัยทัศน์/พันธกิจ

อบต.กมลาไสยร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ประสานสร้างคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงสร้างชื่อเสียงด้วยเทคโนโลยีอินทรีย์ชีวภาพ   ซาบซึ้งบุญคุณแผ่นดิน  เป็นท้องถิ่นแห่งความปลอดภัย   ก้าวไกลการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมนำพาสู่แหล่งท่องเที่ยว เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการรวดเร็วประทับใจ รักษาไว้ซึ่งธรรมมาภิบาล ประสานให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

๑.       ดำเนินตามนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารงานส่วนตำบลกมลาไสย  ตามที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนารมณ์และกำหนดนโยบายให้ไว้กับพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  จะพัฒนาให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านคือ  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการเมืองการบริหารและด้านสังคม  โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

๒.     ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยการพัฒนาแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดกาฬสินธุ์  และกรอบยุทธศาสตร์ของการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓.      นำพระราชดำรัสพระบรมราโชวาท  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

๔.      บริหารงานโดยใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  Copyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
79 หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043-831411  E-Mail obtkamalasai@hotmail.com 6460306@thailocaladmin.go.th