ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot


สภาพอากาศ
สภาพอากาศ, 03
กมลาไสย สภาพอากาศ www.booked.net/
+27

สูง: +27° ต่ำ: +26°

ความชื้น: 88%

ลม: SW - 18 KPH

กรุงเทพมหานคร สภาพอากาศ
+29

สูง: +29° ต่ำ: +29°

ความชื้น: 72%

ลม: SW - 24 KPH

แม่สาย สภาพอากาศ
+26

สูง: +26° ต่ำ: +24°

ความชื้น: 94%

ลม: ESE - 1 KPH

เบตง สภาพอากาศ
+25

สูง: +25° ต่ำ: +23°

ความชื้น: 82%

ลม: W - 2 KPHdot
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

                       

                                  “อบต.กมลาไสยร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ประสานสร้างคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงสร้างชื่อเสียงด้วยเทคโนโลยีอินทรีย์ชีวภาพ   

                           ซาบซึ้งบุญคุณแผ่นดิน  เป็นท้องถิ่นแห่งความปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมนำพาสู่แหล่งท่องเที่ยว เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม

                           พร้อมบริการรวดเร็วประทับใจ รักษาไว้ซึ่งธรรมมาภิบาล ประสานให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

 

 

          1. ดำเนินตามนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารงานส่วนตำบลกมลาไสย  

          ตามที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนารมณ์และกำหนดนโยบายให้ไว้กับพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา จะพัฒนาให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านคือ  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเมืองการบริหารและด้านสังคม โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

          2. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดกาฬสินธุ์       

           โดยการพัฒนาแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดกาฬสินธุ์  และกรอบยุทธศาสตร์ของการพัฒนาขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด

           3. นำพระราชดำรัสพระบรมราโชวาท  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

           4. บริหารงานโดยใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี