ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot


สภาพอากาศ
สภาพอากาศ, 03
กมลาไสย สภาพอากาศ www.booked.net/
+27

สูง: +27° ต่ำ: +26°

ความชื้น: 88%

ลม: SW - 18 KPH

กรุงเทพมหานคร สภาพอากาศ
+29

สูง: +29° ต่ำ: +29°

ความชื้น: 72%

ลม: SW - 24 KPH

แม่สาย สภาพอากาศ
+26

สูง: +26° ต่ำ: +24°

ความชื้น: 94%

ลม: ESE - 1 KPH

เบตง สภาพอากาศ
+25

สูง: +25° ต่ำ: +23°

ความชื้น: 82%

ลม: W - 2 KPHdot
นโยบาย

 

 

 

                    1.  นโยบายเร่งด่วน

1.1 แก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อในเส้นทางระหว่างหมู่บ้านและเส้นทางในพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรในตำบลกมลาไสย

1.2 ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

1.3 จัดสวัสดิการทางสังคมและกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

1.4 ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนในด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด

1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์  ภูมิศาสตร์อาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ

 

 2.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

           องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  มุ่งมั่นเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนองนโยบายต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีแนวทางดังนี้

2.1  สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย  ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านตลอดถึงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

2.2 ปรับปรุงระบบน้ำเพื่อบริโภค  อุปโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึง

2.3 ให้มีการขุดลอก  คู  คลอง  ที่ตื้นเขิน

2.4 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแหล่งน้ำเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล

 

 3.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ

      องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้  ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ  โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  บริบทและศักยภาพของชุมชนในระดับรากฐานของตำบล  โดยมีแนวทางดังนี้ 

3.1 ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.2 ส่งเสริมให้ประชาชน  ได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น

3.3 จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาวชน  สตรีและประชาชนทั่วไป

3.4 ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตเพื่อช่วยเหลือในเรื่องปุ๋ยเมล็ดพันธุ์  ยารักษาโรค  ในรูปแบบของกองทุนหรือสหกรณ์

 4. นโยบายด้านสังคม

องค์การบริหารงานส่วนตำบลกมลาไสย  จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลกมลาไสย  เป็นชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน และเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่  การสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อชุมชน

4.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มศักยภาพของศูนย์  อปพร.ตำบลกมลาไสยให้บริการประชาชนตลอก  24  ชั่วโมง

4.3 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

4.4 สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด

 

 5.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  จะส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุข  ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง  ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนในตำบล  ให้มีความสุข  สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ  โดยมีแนวทางดังนี้

5.1 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง

5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลกมลาไสย  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

5.3 สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวตำบลกมลาไสย ตามยุทธศาสตร์  3  ดี  (ของผู้ว่า)

5.4 ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง  การกำจัดขยะมูลฝอย อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

5.5 จัดหาแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

 

 6.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล  โดยผ่านกรรมการการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาตลอดชีวิต  การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ชุมชน  ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม  วัฒนธรรมท้องถิ่น  และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน  โดยมีแนวทางดังนี้

6.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

6.2 ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง

6.3 ส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล

6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

6.5 ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันในระดับโรงเรียน  หมู่บ้าน  และตำบลเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

 

 7. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  มุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมโดยยึดแนวทางดังนี้

7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านในรูปแบบของกระบวนการประชาคม

7.2 ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในกรณี ที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

7.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการ  หรือวิธีทำงานโดยนำการบริหารงานแนวใหม่  มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนด้วยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ

7.4 เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาส ให้ตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น  เปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนเสนอแนะและร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7.5 สร้างแรงจูงใจเพิ่มขวัญกำลังใจให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ

7.6 สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงานสมาชิกสภาและผู้บริหารให้ได้รับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะและมีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น

7.7 ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยให้มีมาตรฐานพร้อมที่จะจัดประชุมในระดับต่างๆ

7.8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตำบลกมลาไสยอยู่เสมอ

7.9 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงบประมาณมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบล

 

 8. นโยบายเรื่องอื่นๆ

8.1 จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่อาจจัดขึ้นตามความเหมาะสมของประชาชนโดยมุ่งเน้นให้ยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก

8.2 จัดทำโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลกมลาไสย

     ท่านประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากวิสัยทัศน์และนโยบายทั้ง 8 ด้านที่ข้าพเจ้าได้แถลงต่อสภาดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้  หากไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสมาชิกสภา  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยและที่สำคัญอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวตำบลกมลาไสยทุกท่าน

                ในระยะเวลา 4 ปี ต่อไปนี้ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานบริหารจะเป็นผู้ประสานงานเพื่อขอคำแนะนำและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาเพื่อพัฒนาตำบลกมลาไสยให้มีความเจริญในทุกๆ ด้านให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ตามนโยบายที่ข้าพเจ้าแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยวันนี้  ขอบคุณครับ