ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
:: ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
:: บุคลากร
dot
dot
:: เทศบาล/อบต.ในอำเภอกมลาไสย
dot
dot
:: กระทรวง/กรม/ชมรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
dot
:: หนังสือพิมพ์
dot
dot
:: โทรทัศน์
dot
dot
:: ตรวจผลเสี่ยงโชค
dot
dot
:: Link ที่น่าสนใจ
dot
dot
:: CHECK MAIL
dot


ทีมโปงลางคะนอง....Kalasin Football Club
ความหมายตราสัญญลักษณ์ อบต.กมลาไสย


นโยบาย

นโยบาย

                        ๑.        นโยบายเร่งด่วน

๑.๑ แก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อในเส้นทางระหว่างหมู่บ้านและเส้นทางในพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรในตำบลกมลาไสย

๑.๒ ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

๑.๓ จัดสวัสดิการทางสังคมและกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

๑.๔ ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนในด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด

๑.๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์  ภูมิศาสตร์อาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ

๒.      นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

           องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  มุ่งมั่นเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนองนโยบายต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีแนวทางดังนี้

๒.๑  สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย  ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านตลอดถึงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

๒.๒ ปรับปรุงระบบน้ำเพื่อบริโภค  อุปโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึง

๒.๓ ให้มีการขุดลอก  คู  คลอง  ที่ตื้นเขิน

๒.๔ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแหล่งน้ำเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล

 

๓.       นโยบายด้านเศรษฐกิจ

      องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้  ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ  โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  บริบทและศักยภาพของชุมชนในระดับรากฐานของตำบล  โดยมีแนวทางดังนี้ 

๓.๑ ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๓.๒ ส่งเสริมให้ประชาชน  ได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น

๓.๓ จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาวชน  สตรีและประชาชนทั่วไป

๓.๔ ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตเพื่อช่วยเหลือในเรื่องปุ๋ยเมล็ดพันธุ์  ยารักษาโรค  ในรูปแบบของกองทุนหรือสหกรณ์

๔.       นโยบายด้านสังคม

องค์การบริหารงานส่วนตำบลกมลาไสย  จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลกมลาไสย  เป็น

ชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน  และเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๔.๑ ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่  การสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อชุมชน

๔.๒ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มศักยภาพของศูนย์  อปพร.ตำบลกมลาไสยให้บริการประชาชนตลอก  24  ชั่วโมง

๔.๓ ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๔.๔ สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด

 

๕.      นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  จะส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุข  ให้มี

ประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง  ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนในตำบล  ให้มีความสุข  สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ  โดยมีแนวทางดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง

๕.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลกมลาไสย  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๕.๓ สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวตำบลกมลาไสย ตามยุทธศาสตร์  ๓  ดี  (ของผู้ว่า)

๕.๔ ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง  การกำจัดขยะมูลฝอย อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

๕.๕ จัดหาแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

 

๖.        นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและส่งเสริมให้

มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล  โดยผ่านกรรมการการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาตลอดชีวิต  การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ชุมชน  ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม  วัฒนธรรมท้องถิ่น  และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน  โดยมีแนวทางดังนี้

๖.๑ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

๖.๒ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง

๖.๓ ส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล

๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

๖.๕ ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันในระดับโรงเรียน  หมู่บ้าน  และตำบลเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

๗.     นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  มุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมโดยยึดแนวทางดังนี้

๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านในรูปแบบของกระบวนการประชาคม

๗.๒ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในกรณี ที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

๗.๓ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ  หรือวิธีทำงานโดยนำการบริหารงานแนวใหม่  มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนด้วยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ

๗.๔ เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาส ให้ตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น  เปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนเสนอแนะและร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๗.๕ สร้างแรงจูงใจเพิ่มขวัญกำลังใจให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ

๗.๖ สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงานสมาชิกสภาและผู้บริหารให้ได้รับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะและมีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น

๗.๗ ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยให้มีมาตรฐานพร้อมที่จะจัดประชุมในระดับต่างๆ

๗.๘ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตำบลกมลาไสยอยู่เสมอ

๗.๙ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงบประมาณมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบล

๘.     นโยบายเรื่องอื่นๆ

๘.๑ จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่อาจจัดขึ้นตามความเหมาะสมของประชาชนโดยมุ่งเน้นให้ยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก

๘.๒ จัดทำโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลกมลาไสย

     ท่านประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากวิสัยทัศน์และนโยบายทั้ง ๘ ด้านที่ข้าพเจ้าได้แถลงต่อสภาดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้  หากไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสมาชิกสภา  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยและที่สำคัญอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวตำบลกมลาไสยทุกท่าน

    ในระยะเวลา ๔ ปี ต่อไปนี้ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานบริหารจะเป็นผู้ประสานงานเพื่อขอคำแนะนำและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาเพื่อพัฒนาตำบลกมลาไสยให้มีความเจริญในทุกๆ ด้านให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ตามนโยบายที่ข้าพเจ้าแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยวันนี้  ขอบคุณครับCopyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
79 หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043-831411  E-Mail obtkamalasai@hotmail.com 6460306@thailocaladmin.go.th