ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ทีมโปงลางคะนอง....Kalasin Football Club
ความหมายตราสัญญลักษณ์ อบต.กมลาไสย


นโยบาย

นโยบาย

                        ๑.        นโยบายเร่งด่วน

๑.๑ แก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อในเส้นทางระหว่างหมู่บ้านและเส้นทางในพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรในตำบลกมลาไสย

๑.๒ ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

๑.๓ จัดสวัสดิการทางสังคมและกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

๑.๔ ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนในด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด

๑.๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์  ภูมิศาสตร์อาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ

๒.      นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

           องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  มุ่งมั่นเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนองนโยบายต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีแนวทางดังนี้

๒.๑  สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย  ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านตลอดถึงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

๒.๒ ปรับปรุงระบบน้ำเพื่อบริโภค  อุปโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึง

๒.๓ ให้มีการขุดลอก  คู  คลอง  ที่ตื้นเขิน

๒.๔ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแหล่งน้ำเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล

 

๓.       นโยบายด้านเศรษฐกิจ

      องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้  ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ  โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  บริบทและศักยภาพของชุมชนในระดับรากฐานของตำบล  โดยมีแนวทางดังนี้ 

๓.๑ ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๓.๒ ส่งเสริมให้ประชาชน  ได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น

๓.๓ จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาวชน  สตรีและประชาชนทั่วไป

๓.๔ ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตเพื่อช่วยเหลือในเรื่องปุ๋ยเมล็ดพันธุ์  ยารักษาโรค  ในรูปแบบของกองทุนหรือสหกรณ์

๔.       นโยบายด้านสังคม

องค์การบริหารงานส่วนตำบลกมลาไสย  จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลกมลาไสย  เป็น

ชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน  และเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๔.๑ ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่  การสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อชุมชน

๔.๒ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มศักยภาพของศูนย์  อปพร.ตำบลกมลาไสยให้บริการประชาชนตลอก  24  ชั่วโมง

๔.๓ ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๔.๔ สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด

 

๕.      นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  จะส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุข  ให้มี

ประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง  ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนในตำบล  ให้มีความสุข  สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ  โดยมีแนวทางดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง

๕.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลกมลาไสย  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๕.๓ สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวตำบลกมลาไสย ตามยุทธศาสตร์  ๓  ดี  (ของผู้ว่า)

๕.๔ ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง  การกำจัดขยะมูลฝอย อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

๕.๕ จัดหาแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

 

๖.        นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและส่งเสริมให้

มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล  โดยผ่านกรรมการการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาตลอดชีวิต  การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ชุมชน  ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม  วัฒนธรรมท้องถิ่น  และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน  โดยมีแนวทางดังนี้

๖.๑ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

๖.๒ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง

๖.๓ ส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล

๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

๖.๕ ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันในระดับโรงเรียน  หมู่บ้าน  และตำบลเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

๗.     นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  มุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมโดยยึดแนวทางดังนี้

๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านในรูปแบบของกระบวนการประชาคม

๗.๒ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในกรณี ที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

๗.๓ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ  หรือวิธีทำงานโดยนำการบริหารงานแนวใหม่  มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนด้วยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ

๗.๔ เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาส ให้ตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น  เปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนเสนอแนะและร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๗.๕ สร้างแรงจูงใจเพิ่มขวัญกำลังใจให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ

๗.๖ สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงานสมาชิกสภาและผู้บริหารให้ได้รับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะและมีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น

๗.๗ ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยให้มีมาตรฐานพร้อมที่จะจัดประชุมในระดับต่างๆ

๗.๘ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตำบลกมลาไสยอยู่เสมอ

๗.๙ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงบประมาณมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบล

๘.     นโยบายเรื่องอื่นๆ

๘.๑ จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่อาจจัดขึ้นตามความเหมาะสมของประชาชนโดยมุ่งเน้นให้ยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก

๘.๒ จัดทำโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลกมลาไสย

     ท่านประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากวิสัยทัศน์และนโยบายทั้ง ๘ ด้านที่ข้าพเจ้าได้แถลงต่อสภาดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้  หากไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสมาชิกสภา  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยและที่สำคัญอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวตำบลกมลาไสยทุกท่าน

    ในระยะเวลา ๔ ปี ต่อไปนี้ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานบริหารจะเป็นผู้ประสานงานเพื่อขอคำแนะนำและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาเพื่อพัฒนาตำบลกมลาไสยให้มีความเจริญในทุกๆ ด้านให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ตามนโยบายที่ข้าพเจ้าแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยวันนี้  ขอบคุณครับCopyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
79 หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043-831411  E-Mail obtkamalasai@hotmail.com 6460306@thailocaladmin.go.th