ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ทีมโปงลางคะนอง....Kalasin Football Club
ความหมายตราสัญญลักษณ์ อบต.กมลาไสย


สำนักงานปลัด

 

 

 นางบุญเยี่ยม   นาทองไชย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย 

          

 

 นางสาวทัศนีย์  จำเริญสรรพ์

 หัวหน้าสำนักงานปลัด

  

จ่าเอก ไพรวัลย์ ทะนาศรี ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกไพรวัลย์  ทะนาศรี นางสาวปาริชาติ  บุญประดิษฐ นางสาวจารุวรรณ  ไชยโคตร
เจ้าพนักงานป้องกัน นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการศึกษา
และบรรเทาสาธารณภัย    

 

นางณัฐธิดา  เครือวรรณ นางลลิดา  หมั้นเหนียว นายมารุต  หมื่นไธสง
นักวิชาการเกษตร นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางพิศมัย  ทิมี นางสุาวสุประวีณ์  นนทะนำ นางปรียาพร  ทองคำห่อ
นักจัดการงานทั่วไป  นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ
  
นางสาวทัศพร  นิลปะกะ นางสาวจีรวรรณ  นาใจคง -ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
     
     
     
     
   
   -ว่าง-  
  นักการภารโรง   
     
     

 

รายชื่อผู้ดูแลเด็กเล็ก ประจำศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ สังกัดกรมศาสนา ในเขตพื้นที่บริการองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาสย

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
79 หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043-831411  E-Mail obtkamalasai@hotmail.com 6460306@thailocaladmin.go.th