ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ทีมโปงลางคะนอง....Kalasin Football Club
ความหมายตราสัญญลักษณ์ อบต.กมลาไสย


กองช่าง
 
นางบุญเยี่ยม  นาทองไชย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

 นายประพันธ์  พันทะชุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวุฒินันท์  เครือวรรณ นายสิทธิชัย  ดอนสมจิตร
นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ
   

 

 
  -ว่าง-
   พนักงานสูบน้ำ ประจำสถานีสูบน้ำ
  พลังงานไฟฟ้า  บ้านน้ำจั้น
 
  นายพัฒนพร  โพนยงค์
   พนักงานสูบน้ำ ประจำสถานีสูบน้ำ
  พลังงานไฟฟ้า  บ้านน้ำจั้น

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
79 หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043-831411  E-Mail obtkamalasai@hotmail.com 6460306@thailocaladmin.go.th