ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ทีมโปงลางคะนอง....Kalasin Football Club
ความหมายตราสัญญลักษณ์ อบต.กมลาไสย


ประวัติความเป็นมา

      องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  ได้จัดตั้งจาก สภาตำบลกมลาไสย  เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย โดยกระทรวงมหาดไทย อาศัยอำนาจตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้ประกาศให้ สภาตำบลกมลาไสย  เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539  และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน   สิทธิ  สิทธิเรียกร้อง  หนี้  และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีเขตตามตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขต  เทศบาลและสุขาภิบาล ที่มีอยู่ในตำบล โดยมีผลตั้งแต่เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปCopyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
79 หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043-831411  E-Mail obtkamalasai@hotmail.com 6460306@thailocaladmin.go.th