ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ทีมโปงลางคะนอง....Kalasin Football Club
ความหมายตราสัญญลักษณ์ อบต.กมลาไสย


แผนพัฒนา 3 ปี

 แผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙   

แผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ส่วนที่ ๑

แผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ส่วนที่ ๒

แผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ส่วนที่ ๓

แผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ส่วนที่ ๔

แผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ส่วนที่ ๕

แผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ส่วนที่ ๖

แผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ส่วนที่ ๗

 


 

แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2553 -2555

         
แผนพัฒนา3 ปี 2553 - 2555 ส่วนที่ 1-2
          แผนพัฒนา3 ปี 2553 - 2555 ส่วนที่ 3
         
แผนพัฒนา3 ปี 2553 - 2555 ส่วนที่ 4
          แผนพัฒนา3 ปี 2553 - 2555 ส่วนที่ 5
          แผนพัฒนา3 ปี 2553 - 2555 ส่วนที่ 6แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2552 - 2554

    
      แผนพัฒนา 3 ปี 2552-2554  ส่วนที่ 1 - 2
         
แผนพัฒนา 3 ปี 2552-2554  ส่วนที่ 3
         
แผนพัฒนา 3 ปี 2552-2554  ส่วนที่ 4
         
แผนพัฒนา 3 ปี 2552-2554  ส่วนที่ 5
         
แผนพัฒนา 3 ปี 2552-2554  ส่วนที่ 6


แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2551 - 2553

         Copyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
79 หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043-831411  E-Mail obtkamalasai@hotmail.com 6460306@thailocaladmin.go.th